Domeniul Protecția Mediului

Calificare: Tehnician ecolog si protecția calității mediului

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (calificare profesională de nivel 4) studiază relaţiile dintre organisme şi mediile lor de viaţă, precum şi efectele activităţilor umane asupra structurii naturale şi echilibrului mediului înconjurător. Ei identifică şi corelează agenţii şi factorii care influenţează şi perturbă echilibrul ecologic.De asemenea, completează şi eliberează documente cu observaţii de pe teren (hidrologice şi meteorologice), interpretează aceste rezultate, apoi identifică măsuri pentru protecţia calităţii mediului şi combaterea poluării.

La finalizarea liceului, după promovarea examenului de bacalaureat, elevii pot urma cu ușurință o facultate de profil sau chiar de medicină, ținând cont de numărul mare de ore alocat disciplinelor asociate chimiei și biologiei. În cazul nefericit al nepromovării acestui examen, au șansa de a continua studiile la școala postliceală, profil Laborant ecolog pentru protecția calității mediului.

Pe parcursul anilor de studiu elevii îşi formează competenţe privind:controlul aplicării măsurilor de protecţie a calităţii apei, aerului şi solului; recoltarea şi transportul probelor de apă şi sol în vederea efectuării analizelor fizico-chimice şi microbiologice; controlul modului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor, precum şi supravegherea procesului de valorificare a deşeurilor periculoase;gradului de poluare al apelor de suprafaţă şi subterane, al aerului;supravegherea modului de exploatare şi întreţinere a reţelelor de canalizare;promovarea practicilor specifice agriculturii ecologice.

De remarcat este faptul că elevii au posibilitatea de a efectua orele de pregătire practică atât în laboratoarele bine puse la punct ale liceului nostru, cât și în laboratoarele societății Apaprod SA, societeate cu care unitatea nostraă școlară are o bună colaborare.

Competenţele pe care le va dobândi un viitor ecolog  sunt variate şi multiple:

Prevenirea poluării și protecţia calităţii mediului

Efectuarea operaţiilor de bază în laborator

Operatii privind analiza chimică calitativă şi cantitativă, analiza instrumentală privind mediul

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei, aerului şi solului

Conservarea biodiversităţii

Gestionarea deşeurilor

Educaţia ecologică trebuie să se dezvolte la nivelul întregii comunităţi, printr-o atitudine de responsabilitate şi respect faţă de resursele naturale.  Tânăra generaţie trebuie să conştientizeze responsabilitatea ce-i revine, în păstrarea nealterată a ecosistemelor şi menţinerea unui echilibru ecologic. Suntem cu toţii răspunzători să acţionăm în direcţia păstrării unui mediu curat pentru generaţiile viitoare.

Absolvenţii domeniului „RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI”, după cei 4 ani de liceu primesc calificare de nivel IV „Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului”. 

     Având deja pregatirea necesară ei pot să se angajeze şi să ocupe următoarele funcţii: 

Tehnician în protecţia mediului

Auditor de mediu

Monitor mediul înconjurător

Responsabil de mediu, în cadrul diferitelor structuri din domeniul protecţiei mediului, cum ar fi:

            -Staţia Meteorologică; 

           – Staţia de tratare a apei potabile; 

           – Staţia de epurare a apei uzate; 

           – Agenţia de Protecţia Mediului; 

          – Sistemul de Gospodărire a Apelor

          – Agenţia Apele Române

De asemenea, pot urma cursurile Învăţământului Superior, fapt demonstrat de absolvenţii noştri, actuali studenţi la aceste specializări:

Facultatea de Inginerie şi Protecţia Mediului

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului

Universitatea de Medicină şi Farmacie

Facultatea de Biologie, Chimie şi Geografie

În cadrul modulelor de specialitate elevii aprofundează noțiunile referitoare la specializare, iar orele se desfășoară în cabinetele de biologie și chimie, dotate cu aparatura necesară dar și cu laptop și videoproiector. În acest mod, elevii sunt pregătiți pentru a deveni specialiști în domeniul lor de activitate.

În timpul săptămânilor de practică, elevii realizează activități variate, cele mai interesante fiind vizitele la agenții economici de profil din zonă, cu care școala are parteneriate, în vederea aplicării cunoștințelor acumulate în timpul modulelor de specialitate. Vizitele la stația de Tratare a Apei Sânpetru și activitățile de colectare a deșeurilor susținute de Garda Națională de Mediu Hunedoara sunt doar câteva din activitățile în care sunt implicați elevii care studiază la acest profil.

Școala noastră are parteneriate și cu instituțiile superioare din județ și din jjudețele limitrofe, astfel că elevii sunt implicați frecvent în activități și concursuri care vizează specializarea pe care au ales-o. Rezultatele obținute sunt pe măsura efortului susținut al elevilor și al profesorilor.

Vizitatori: 3 Vizitatori: 189595
Traduceți